Kartoffel

Renkens Pierre

Adresse:

Maison 20
L-9976 Sassel

Produits:

Kartoffel, Schweinefleisch, Produzenten, Produkte

Web:

E-mail:Mangen Paul

Adresse:

35/38, an Urbech
L-7418 Buschdorf

Produits:

Rindfleisch, Eier, Kartoffel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

mangen.lu

E-mail:

pmangen@pt.lu//