Ferkel

Strasser Aly

Adresse:

9, Rue de Mamer
L-8277 Holzem

Produits:

Schweinefleisch, Ferkel, Produzenten, Produkte

Web:

E-mail:

alystras@pt.luAn Hueff Famill Pesch

Adresse:

2-4, Impasse Wäissebësch
L-3328 Crauthem

Produits:

Rindfleisch, Schweinefleisch, Ferkel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

www.anhueff.lu

E-mail:

info@anhueff.luHild Georges

Adresse:

Kaffishaff
L-5412 Canach

Produits:

Schweinefleisch, Ferkel, Produzenten, Produkte

Web:

E-mail:Breser-Michels Fred

Adresse:

100, rue du Cimetière
L-6161 Bourglinster

Produits:

Schweinefleisch, Ferkel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch

Web:

E-mail://