Geflügel

Weydert-Strenzler Norbert

Adresse:

27, Ieweschtstrooss
L-6695 Mompach

Produits:

Rindfleisch, Eier, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

E-mail:

martine.weydert@gmail.comWeis Georges

Adresse:

25A, rue Principale
L-8560 Roodt/Redange

Produits:

Schweinefleisch, Produzenten, Produkte, Geflügel

Web:

E-mail:Monen Ed

Adresse:

Maison 5A
L-7424 Essingen

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

E-mail:

monened@pt.luMangen Paul

Adresse:

35/38, an Urbech
L-7418 Buschdorf

Produits:

Rindfleisch, Eier, Kartoffel, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

mangen.lu

E-mail:

pmangen@pt.luKoob Lucien

Adresse:

Hingerhaff
L-7501 Mersch

Produits:

Rindfleisch, Produzenten, Produkte, Kalbfleisch, Geflügel

Web:

E-mail:Kauffmann-Hall Nico

Adresse:

Op Giewert
L-5407 Bous

Produits:

Schafsfleisch, Produzenten, Produkte, Geflügel

Web:

E-mail:Hoffmann Nic and Guy

Adresse:

41/48 um Beil
L-7653 Heffingen

Produits:

Schweinefleisch, Produzenten, Produkte, Geflügel

Web:

E-mail://